• Danila Jacks Mistral VDH Champion

  Ecvo eyes and patella test okay
  DNA profile


 • Cisara's Gian NJK, JKFT, JVDH, BJK. Benelux JK

  Ecvo eyes and patella test okay
  DNA profile

 • Daisy Blossom's Iionheart

  Ecvo eyes and patella test okay
  DNA profile

 • Ido Intenso of Lovely Lady's Valley NJK, JKFT

  Ecvo eyes and patella test okay
  DNA profile

 • Appiamway RM Di Sutri

  Ecvo eyes and patella test okay
  DNA profile

 • Ballyhoo Jack's Dirty Harry

  Ecvo eyes and patella test okay
  DNA profile